Exames

Exames

12 exames listados
Otorrinolaringologia
Acufenometria
Otorrinolaringologia
Audiograma tonal simples
Otorrinolaringologia
Audiograma vocal
Otorrinolaringologia
Audiometria tonal
Otorrinolaringologia
Audiometria tonal ate 8 anos de idade
Otorrinolaringologia
Impedancia ou admitancia
Otorrinolaringologia
Pesquisa de reflexos acusticos IPSI
Otorrinolaringologia
Pesquisa do "Decay" do reflexo bilateral
Neurofisiologia, Otorrinolaringologia, Neurologia
Potenciais evocados auditivos
Neurofisiologia, Pneumologia, Neurologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia
Registo poligráfico de sono noturno
Otorrinolaringologia, Neurofisiologia, Pneumologia, Neurologia
Registo poligráfico do sono nocturno ou polissonografia
Otorrinolaringologia
Timpanograma